Vedtægter for Buddhistisk Bisættelses Forening – BBF

 

1. Navn og hjemsted

Stk. 1.  Foreningens navn er Buddhistisk Bisættelses Forening, forkortet BBF.  I daglig tale kaldet ”Stupaforeningen”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Foreningens adresse er hos kasseren.

 

2.Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

   • At indsamle midler til bygning og vedligeholdelse af Stupa.
   • At sikre donationer/gaver til Lamaer o.a., der forestår bønner og ceremonier for afdøde.
   • At fungere som forening for alle buddhister i Danmark og at kommunikere med offentlige myndigheder, herunder Bispebjerg kirkegård, om forhold vedrørende bisættelse.

 

3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål

Stk. 2Indmeldelse sker på foreningens indlemdelsesblanket/hjemmeside ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
Ordinerede lamaer, munke og nonner har gratis medlemskab, som det er tradition hos buddhister.

 

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved meddelelse til medlemmerne ved opslag og på nettet (hjemmesiden).

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest en uge forinden har betalt kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
   3. Valg af stemmetællere
   4. Formandens beretning
   5. Regnskabsaflæggelse
   6. Godkendelse af budget
   7. Fastsættelse af kontingent
   8. Behandling af indkommende forslag
   9. Valg af formand for 2 år
   10. Valg af skiftevis 2 og 2 bestyrelsesmedlemmer.

(Bestyrelsen er selvsupplerende indtil næste generalforsamling)

   1. Valg af 2 revisorer.
   2. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 

 • 5.Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 3 og 2 medlemmer. Foreningens sprog er dansk.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær.
Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ­­3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

 • 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer i forening. Formanden og kasseren kan foretage sædvanlige dispositioner både selvstændigt og i forening.  Formand og kasserer kan disponere via foreningens netbank og kreditkort hver for sig.

Stk. 2Der påhviler ikke foreningens medlemmer, ej heller valgte bestyrelsesmedlemmer, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 9. Vedtægtsændringer

 Stk. 1Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 10. Opløsning 

Stk. 1Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver de statsanerkendte buddhistiske trossamfund, der økonomisk har bidraget til foreningen efter et forholdstal.

 

 • 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25.3. 2018.

 

Bestyrelsen d. 25. juni 2018